Kleinanwesen aus Straß, Hausname Weber

42 Kleinanwesen aus Straß
Hausname "Weber"